» Matematik, Fizik, kimya biyoloji Edebiyat, tarih yıllık plan, lise ders günlük plan, fizik konu anlatımı, fizik oss test
Lang
Tema
                          
Anasayfan Yap Favorilerine Ekle E-Posta Tavsiye Et İletişim Forum Rss
   
   
   
Üyelik Kullanıcı Adı :  Şifre :  Hatırla :     Yeni Kayıt & Üye İşlemleri
 

 
 
» [ www.dersfizik.com Forum ] [ TARİH ] [ TARİH, T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ I. DÖNEM BAŞI TOPLANTI TUTANAĞIDIR: ] 1 Kişi okuyor
#hakan
[Site Yöneticisi]MSN : gizli
Yaş : 41
Cinsiyet : Bay
Mesaj sayısı : 354
Giriş sayısı : 8466
Puanı : 14
Konudan aldığı puan : 0
Puan verenler
Konuya Puan ver
Olgunluk                      Puan Ver
58%
Aktiflik
846%
Verimlilik
0%
 

[CODE] 2010 - 2011 ÖĞRETİM YILI NEVŞEHİR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TARİH, T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ I. DÖNEM BAŞI TOPLANTI TUTANAĞIDIR: ZÜMRE NO : 1 ZÜMRE TARİHİ : 11.09.2010 Cuma TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENLER : Zümre Başkanı Tarih Öğretmeni Fikret AYDIN ve Nurettin ORHAN katılmışlardır. TOPLANTI YERİ : Okul Öğretmenler Odası. TOPLANTI SAATİ : 15:00 G Ü N D E M : 1- Açılış ve yoklama. 2- 2010 - 2011 Öğretim Yılı Tarih Dersi Zümre Başkanı seçiminin yapılması ve M.E.B. Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği”nin 20. maddesinin okunması. 3- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2., 3., ve 28. maddelerinde yer alan amaç ve ilkelerin, M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5. ve 10. maddelerinin, Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği’nin 5. maddesi’nin okunması. 4- 2008 - 2010 Ders Yılı Sonu alınan Okul Zümre Kararlarının ve İl Zümre Kararlarının değerlendirilmesi. 5- Atatürkçülük konusunun görüşülmesi. 6- Tarih dersi Müfredat konularının okunması ve üzerinde görüşme yapılması. 7- Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları ve Günlük Ders Planları konusunun görüşülmesi. 8- Ödev konularının tespiti, verilmesi, Yıllık Ödevler’in ve Performans Ödevleri’nin değerlendirilmesinin görüşülmesi. 9- Ders işlenirken uygulanacak metod ve tekniklerin; kullanılacak araç ve gereçlerin görüşülmesi. 10- Yazılı Sınavlar, Ortak Sınavlar ve Sözlü Notu konusunun görüşülmesi. 11- Yunan-Pontus ve Ermeni konusunun görüşülmesi. 12- Öğrenci başarısının artırılması konusunun görüşülmesi. 13- Ders kitaplarının içerik, resimleme, dil ve anlatım yönünden değerlendirilmesi. 14- Kitap Okumanın Özendirilmesi ve Yaygınlaştırılması konulu 2000 - 18 nolu genelgenin görüşülmesi. 15- Bilim ve teknolojideki gelişmelerin derslere yansıtılması konusunun görüşülmesi. 16- Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek yapılacak proje ve gezi konularının görüşülmesi. 17- 2006, 2007 ve 2008 ÖSS sonuçlarına bakarak okulumuz öğrencilerinin Tarih testindeki başarılarının değerlendirilmesi. 18- Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı’nda görev alacak Sınav Komisyonu Üyeleri’nin belirlenmesi. 19- Tarih derslerinin Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları’nın kimler tarafından yapılacağının görüşülmesi. 20- Diğer Zümre Öğretmenleri ile işbirliğinin görüşülmesi. 21- Dilek ve temenniler. KARARLAR : MADDE -1- Zümre Başkanı Fikret AYDIN; bu toplantının okulumuza ve Türk Milli Eğitimine hayırlı olmasını dileyerek açmıştır. Ayrıca Tarih dersleri zümre öğretmenlerinin yapılan yoklamada hazır oldukları görülmüştür. MADDE -2- 2010 - 2011 Öğretim Yılı Zümre Başkanı’nın seçilmesi işlemine geçildi. Oy çokluğu ile 2010 - 2011 Öğretim Yılı’nda Tarih Dersi Zümre Başkanı görevine Tarih Öğretmeni Fikret AYDIN seçildi. Zümre Başkanı Fikret AYDIN; aşağıda yer alan M.E.B. Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği”nin 20. maddesini okudu. Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmaları - Zümre öğretmenler kurulunda programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, lâboratuar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden planlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır. Kurulda; a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur. b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır. c) Öğrencilerin çalışma, eğitim-öğretim ve başarı durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve başarısızlığın giderilmesi yönünde alınacak önlemler kararlaştırılır. d) Ünitelendirilmiş yıllık ve ders plânları ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında birlik sağlanmasına yönelik kararlar alınır. e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir. f) Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esaslar belirlenir. Birinci ve ikinci dönem başı ile ders kesiminden sonra olmak üzere bir öğretim yılında üç kez zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılması esastır. Ayrıca ihtiyaç hâlinde bunların dışında da zümre öğretmenler kurulu toplanabilir. Toplantıya ilişkin yazılı çağrı okul müdürlüğünce yapılır. (12/06/2008-26904 RG) MADDE -3- * ** Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; 14 Haziran 1973 gün ve 14574 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1739 karar no’lu “Milli Eğitim Temel Kanunu” ‘nun 2., 3. ve 28. maddelerini okudu. I – Genel amaçlar: Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; (1) a) Bu Kanunda geçen "temel eğitim" deyimi 16/6/1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla getirilen ek 1 inci maddeyle "ilköğretim" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. b) Bu Kanunda birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" ve "ortaokul" ibareleri, 16/8/1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. II – Özel amaçlar: Madde 3 – Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir. III – Amaç ve görevler: Madde 28 – Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, 2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır. *** 31 Temmuz 2010 gün ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5. ve 10. maddeleri okundu. İlkeler Madde 5 – (1) Genel ortaöğretimde; a) Okul veya kurumlar, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda işlevlerini, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun bir bütünlük içinde öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik okul kültürü anlayışı ile yerine getirir. b) Öğrenciler, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, temel demokratik değerler ile donanmış, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş; hayat boyu öğrenen, insan haklarına saygılı, mutlu bireyler olarak yetiştirilir. c) Öğrencilere, asgari ortak bir genel kültür verilerek onlarda kişi ve toplum sorunlarını tanıma ve çözüm yollarını arama; ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilinci kazandırılır. ç) Öğrencilerin; hayata ve yükseköğretime hazırlanması, kendisine, ailesine, çevresine, millî kültür değerleri ile milletine ve insanlığa saygısının geliştirilmesi sağlanır. d) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler izlenerek bu gelişmelerden eğitim ve öğretim sürecinde etkin ve verimli bir şekilde yararlanılır ve uluslararası standartların yakalanması sağlanır. e) Eğitim ve öğretimin verimini artırmak amacıyla sivil toplum kuruluşları ve çevredeki yükseköğretim kurumları ile iş birliği yapılır. f) Yerel yönetimler, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin eğitim yönetimi karar süreçlerine katılmaları sağlanır. g) Eğitim binalarının fiziki kapasiteleri ile personel, donatım ve diğer imkânlarının etkin ve verimli biçimde kullanılması amacıyla eğitim bölgesindeki kurumlar arasında iş birliği yapılır. ğ) Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yoluyla zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel yeteneklerinin fark edilmesi, becerilerinin geliştirilmesi ve yönlendirilmesi; sosyal, kültürel, eğitsel ve akademik gelişmelerinin sağlanması için okul ve aile ile iş birliği yapılır. h) Eğitim ve öğretim sürecinde; bilimsel düşünce esas alınarak, üretkenlik, insan ve doğa sevgisi, estetik anlayışın geliştirilmesi sağlanır. ı) Yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve çevre ilişkilerinde; gönüllülük, karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve görgü kurallarına uygun davranışların ön planda tutulması sağlanır. i) Değerlendirmeler objektif olarak yapılır, başarı teşvik edilir, desteklenir ve ödüllendirilir. Başarısızlık nedenleri araştırılarak giderilmesi sağlanır. j) Yetki ve sorumlulukların paylaşımında, iletişim kanalları açık tutulur. k) Yönetici ve öğretmenlerin, eğitim öğretimle ilgili gelişme ve yeniliklere açık olması, eğitim liderliği yapması sağlanır. l) Sosyal etkinlikler eğitim-öğretimin bir parçası olarak değerlendirilir ve öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları teşvik edilir. m) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitiminde; özel ilke, yöntem ve tekniklere göre gerekli önlemler alınır. n) Öğrencilerin gelişim ve sağlıklarını tehdit eden şiddet, suç, istismar, madde kullanımı ve bağımlılığı gibi çeşitli psikososyal bozukluklar ve risklere karşı temel önleme çalışmalarının rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile diğer destekleyici uygulamalarla güçlendirilmesi sağlanır, öğrencilerin sağlıklarının korunması için gerekli önlemler alınır. o) Öğrencilerin kendisine, çevresindeki kişilere ve doğaya değer veren, yaşadığı toplumun ve insanlığın bir parçası olarak kendine güvenen ve topluma katkıda bulunabilen bir bilince sahip olmaları sağlanır. Ortaöğretimin amaçları MADDE 10 – (1) Ortaöğretimin amacı; a) Öğrencilere ortaöğretim düzeyinde ortak genel kültür kazandırılmasını, b) Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve yükseköğretime hazırlanmasını sağlamaktır. *** 06 Eylül 1998 gün ve 23455 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği’nin 5. maddesi okundu. Kuruluş ve Görevler Madde 5- (02/02/2005 tarihli ve 25715 sayılı R.G. yayımlanan Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile değişik) Anadolu öğretmen liseleri, Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; a) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak, b) Öğrencilerine; 1) Öğretmenlik mesleğini sevdirmek, 2) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak, 3) Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek, 4) Ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, 5) Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak, 6) (12/08/2006 tarihli ve 26257 sayılı R.G. yayımlanan Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile değişik) Öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi, her bireyin farklı ve ayrı bir değer olduğu ve ekip çalışmasıyla ortak başarının elde edilmesinde önemli katkı sağlayacağı inancının verilmesine yönelik çağdaş bir eğitim ortamı hazırlamak amacıyla ilköğretimden sonra öğrenim süresi dört yıl olan paralı-parasız yatılı ve gündüzlü ortaöğretim kurumlarıdır. Bu okullarda, bütün karar süreçlerinde öğretmen, öğrenci, veli ve diğer ilgililerin katılımıyla eğitim-öğretim hizmetlerinin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanır. Eğitim-öğretim ve yönetime ilişkin gelişme ve değişmeler, bu amaçla hazırlanan mevzuata göre oluşturulan kurul, komisyon ve ekipler tarafından izlenir ve uygulanır. MADDE -4- Üye Tarih Öğretmeni Nurettin ORHAN tarafından; 2008 - 2010 öğretim yılında yapılan Okul Zümre ve İl Zümre kararları okunmuştur; bu kararlarla ilgili değerlendirme yapılmıştır. Tarih Öğretmenleri olarak Tarih derslerinde Okul Zümre ve İl Zümre kararlarına uygun hareket edildiğine karar verilmiştir. Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; 2008 - 2010 öğretim yılında okutulan bütün Tarih derslerinin müfredat konularının zamanında bitirildiğini belirtmiştir. MADDE -5- Üye Tarih Öğretmeni Nurettin ORHAN söz alarak; Ocak 1982 gün ve 2104 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi ile Mayıs 1998 gün ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Atatürkçülük konularına yıllık ve günlük ders planları ile ayrıca derslerde konular işlenirken uygun olarak yer verileceğini belirtti. Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; Atatürkçülük konularının yıllık planlarda ve günlük planlarda yer aldığını belirtti. MADDE -6- Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; Tarih-9 dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 11.10.2007 tarih ve 172 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı, Tarih-10 dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 03.06.2008 tarih ve 138 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 27.04.1981 tarih ve 76 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı, okundu. Tarih müfredat programlarında içerik bakımından her hangi bir problemin olmadığı belirtildi. MADDE -7- Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; Tarih-9 dersinde Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları yapılırken M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 11.10.2007 tarih ve 172 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programının, Tarih-10 dersinde Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları yapılırken M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 03.06.2008 tarih ve 138 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programının, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları yapılırken M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 27.04.1981 tarih ve 76 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programının, esas alınmasını istedi. Üye Tarih Öğretmeni Nurettin ORHAN söz alarak; Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları ile Günlük Ders Planlarının öğretmen için derse hazırlık konusunda bir ön çalışma olacağını ve mutlaka yapılmasını ayrıca istedi. Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ile Ders Planı yapılırken Ağustos 2003 gün ve 2551 sayılı Tebliğler Dergisi ile Değişik Ağustos 2005 gün 2575 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “ M.E.B. Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” nin ayrıca Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu 2010 - 2011 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’nin esas alınmasını istedi. MADDE -8- Tarih-I ve Tarih-II derslerinden 2010 - 2011 Öğretim yılında öğrencilerimize aşağıdaki ödev konularının verilmesi kararlaştırılmıştır. LİSE-I TARİH 1- Asya Hun Devleti’nin siyası hayatı ve Mete Han dönemi. 2- Göktürkler ve Orhun Abideleri hakkında bilgi. 3- İslamiyet’ten önceki Orta Asya Türk Devletlerinde kültür ve medeniyet. 4- Hz. Muhammed dönemi savaşlarının Sebepleri, Sonuçları ve İslam Tarihindeki önemleri. 5- İslam dünyasında derin ayrılıklara neden olan olaylar (Cemel Vakası, Sıffin Savaşı, Hakem Olayı ve Kerbela Olayı). 6- Anadolu Türkiye tarihi açısından etkili olan savaşların sebepleri ve sonuçları ( Pasinler, Malazgirt ve Miryakefalon Savaşları). 7- Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Ermeniler. LİSE-II TARİH 1- I. Bayezıt döneminde devlet düzenini yerleştirmek içi yapılan faaliyetler (Siyasi ve Kültürel faaliyetler). 2- Ankara Savaşının sebebi, gelişmesi, sonuçları ve Fetret Dönemi. 3- İstanbul Fethi’nin Türk ve Dünya Tarihi açısından sebepleri, gelişmesi, sonuçları ve önemi. 4- Osmanlı Devletinin toprak sistemi. 5- Osmanlı Devletinin ordu teşkilatı. 6- Osmanlı Devleti döneminde Süryaniler ile Pontus Rumların durumu ve onları kışkırtan devletler. 7- Osmanlı Devletinin kuruluşundan I.Dünya Savaşı başlangıcına kadar Ermeni Meselesi. T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1- I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, sonuçları ve savaş hakkında bilgi. 2- Milli Cemiyetler ve Milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçları ve çalışmaları. 3- Mondros, Sevr, Mudanya ve Lozan Antlaşmalarının maddeleri ve bu antlaşmalara zemin hazırlayan olaylar. 4- TBMM’nin açılması; açılmasına zemin hazırlayan olaylar ve TMMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar. 5- Devlet ve toplum kurumlarının çağdaşlaşması konusunda yapılan inkılaplar. 6- Atatürçülüğün Temel ilkeleri ve Bütünleyici ilkeler. 7- Atatürk’ün hayatı, aldığı eğitim, katıldığı savaşlar, siyasi faaliyetleri ve fikirleri. Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; 27.11.1989 gün ve 2300 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliği”nin 8. maddesine göre; ödevin amacının plan yapmak bilgi ve beceri kazanmak, iletişim kurabilmek, konulara değişik açılardan bakabilmek, bilmediğini araştırıp bulmaktan ve öğrenmekten zevk almayı sağlamak gerektiğini, 14. maddeye göre; ödevlerin ders kesimine en geç iki ay kala öğrenciden toplanıp değerlendirilmesini, 17. maddeye göre; ödevlerin sayfa sayısının on beş den fazla olmamasına özen gösterilmemesini, ödevlerin mürekkep kalemle ve el yazısı ile yazılmasının sağlanmasını, ödevlerin değerlendirilmesi sonunda öğrencilere ödevin geri dağıtılmasını, yapılan düzeltmelerin öğrenci tarafından görülmesinin sağlanmasını ve ödevlerin bir yıl saklanmasını istedi. Tarih Zümre Öğretmenleri olarak, Tarih derslerinde verilen Yıllık Ödevler’in ve Performans Ödevleri’nin I. Dönem Zümre kararında belirtildiği şekilde aşağıdaki gibi değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. a- Konunun işlenişi – 40 Puan b- Kaynak bulma ve kullanımı – 20 Puan c- İmla kurallarına uyma – 20 Puan d- Öğretmen ile iş birliği – 10 Puan e- Tertip ve düzen – 10 Puan Üye Tarih Öğretmeni Nurettin ORHAN söz alarak; ödevlerin değerlendirilmesi sonunda öğrencilere ödevin geri dağıtılmasını, yapılan düzeltmelerin öğrenci tarafından görülmesinin sağlanmasını ve ödevlerin bir yıl saklanmasını istedi. Ayrıca 9. sınıfların Tarih dersinde I. ve II. Dönem içerisinde her öğrenciye toplam 4 (Dört) Performans Ödevi verdiğini söyledi. MADDE -9- Üye Tarih Öğretmeni Nurettin ORHAN söz alarak; derslerimizde konular işlenirken Anlatım, Soru-Cevap metod ve tekniğinin uygulanmasının iyi olacağını belirtti. Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; her derse konunun özelliğine göre sınıfa haritanın mutlaka getirilmesini, haritanın getirilip götürülmesi işi ile ilgilenmesi için bir öğrencinin seçilmesini, okulumuzda her türlü ders haritasının bulunduğunu, konular harita ile işlenerek, göze ve kulağa hitap edileceğini ve bununda öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıracağını ifade etti. MADDE -10- Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; Aralık 2004 gün ve 2567 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “M.E.B Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği”nin 18. ve 23. maddelerine göre; bir dönemde yapılacak yazılı sınavların sayısı, haftalık ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten az, bir ve iki saat olan dersler için ikiden az olamayacağını, Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların önemini belirtti. Ayrıca yazılı sınavların zamanın en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulmasını, bir günde bir sınıfta yapılacak sınav sayısının ikiyi geçemeyeceğini, Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış tamamlamalı soruların sorulabileceğini ve benzeri sınav türlerinde ise soru sayısının çok, soruların kısa cevaplı olması gerektiği, Yazılı sınavlarının süresinin bir ders saatini aşmamasını, sınav sonuçlarını on beş gün içinde öğrenciye duyurulmasını, yazılı sınav kağıtlarının okunmasından sonra öğrenciye hatalarını görmeleri ve aynı hatayı bir daha yapmamaları için sınav kağıtlarının dağıtılıp toplanmasını ve öğrencinin istemesi durumunda sınav kağıdının ders öğretmenince tekrar incelenmesini istedi. Üye Tarih Öğretmeni Nurettin ORHAN söz alarak; Aralık 2004 gün ve 2567 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “M.E.B Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği”nin 20. maddesine göre; Bir okulda aynı programı uygulayan öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere her dönemde yazılı sınavların en az birinin birlikte düzenlenebileceğini, fakat tarih derslerine sınıflar bazında derslere tek öğretmen girdiği için otak sınav yapılamayacağını söyleyerek, örneğin ben 9.’uncu sınıflardaki üç şubenin de Tarih derslerine giriyorum ve üç sınıfa da ortak sorular soruyorum dedi. Zümre Öğretmenler Kurulu olarak karara bağlanan; II. Dönem Tarih derslerinde aşağıda çizelge halinde belirtilen Yazılı sınav sayısı ve soru sayısı, Test sınavı sayısı ve soru sayısı ile Sözlü Notu sayısı’na mutlaka uyulması gerektiği karara bağlandı. ÖĞRETİM YILI DÖNEMİ DERSİN ADI SINIFI DERS SAATİ SAYISI YAZILI SINAV SAYISI YAZILI SINAV SORU SAYISI TEST SINAVI SAYISI TEST SINAVI SORU SAYISI SÖZLÜ NOTU SAYISI 2008 -2010 I. DÖNEM TARİH 9-A İki İki On Soru Bir 25-50 arası İki 9-B İki İki On Soru Bir 25-50 arası İki 9-C İki İki On Soru Bir 25-50 arası İki 2008 -2010 I. DÖNEM TARİH 10-FA İki İki On Soru Bir 25-50 arası İki 10-FB İki İki On Soru Bir 25-50 arası İki 10-FC İki İki On Soru Bir 25-50 arası İki 10-D İki İki On Soru Bir 25-50 arası İki 10-T İki İki On Soru Bir 25-50 arası İki 2008 -2010 I. DÖNEM TARİH (SEÇ.) 11 T İki İki On Soru Bir 25-50 arası İki 12 D İki İki On Soru Bir 25-50 arası İki 2008 -2010 I. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 11-FA İki İki On Soru Bir 25-50 arası İki 11-FB İki İki On Soru Bir 25-50 arası İki 11-FC İki İki On Soru Bir 25-50 arası İki 11-D İki İki On Soru Bir 25-50 arası İki 11-T İki İki On Soru Bir 25-50 arası İki Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; Aralık 2004 gün ve 2567 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “M.E.B Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği”nin 21. maddesine göre; Her dönemde öğrencilere her dersten bir sözlü sınav puanının verilmesinin esas olduğunu, Haftalık ders saatine ve dersin özelliğine göre; ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten fazla, bir ve iki saat olan dersler için ikiden fazla sözlü puanı verilemeyeceğini, Sözlü puanı vrerilirken öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verileceğini, Sözlü puanı verilen öğrenciye sonucun anında bildirilmesi gerektiği ve Sözlü için başlı başına bir ders saati ayrılamayacağını belitti. Zümre Öğretmenler Kurulu olarak Sözlü Notu verilirken; aşağıda belirtilen kriterlere mutlaka uyulması gerektiğini ve bu kriterlerin öğrencilere duyurulması kararlaştırıldı. 1. SÖZLÜ İki Yazılı ortalaması 85,00 ve üstü 100 puan verilecek. 77,00 ile 84,50 arası 95 puan verilecek. 70,00 ile 76,50 arası 90 puan verilecek. 69,50 ve aşağısı 85 puan verilecek. 2. SÖZLÜ Defter Çok iyi ise 100 puan verilecek. İyi ise 90 puan verilecek. Normal ise 85 puan verilecek. Normal değilse 80 puan verilecek. Performans Çok iyi ise 100 puan verilecek. İyi ise 90 puan verilecek. Normal ise 85 puan verilecek. Normal değilse 80 puan verilecek. Devamsızlığı olmayana ise 90 puan verilecek. * Ayrıca iki yazılı puanı 90 ve üzeri ise sözlüye iki tane 100 puan verilecek. MADDE -11- Üye Tarih Öğretmeni Nurettin ORHAN söz alarak; Temmuz 2002 gün ve 2538 sayılı Tebliğler Dergisi ile Ağustos 2002 gün ve 2539 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “Yunan-Pontus ve Ermeni” konusunun Tarih-I ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin Yıllık planları hazırlanırken aşağıdaki belirtilen süre kadar Yıllık Planlarda yer verilmesini, öğrencilerimizin bu konularda konular işlenirken bilgilendirilmelerinin iyi olacağını söyledi. KONU ADI DERSİN ADI SINIF SÜRE Ermeni konusu Tarih-I 9. Sınıf 2 Saat Yunan-Pontus ve Ermeni konusu T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 11. Sınıf 2 Saat MADDE -12- Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; ders başarısını artırmak için derse çalışmadan gelen öğrencilerle oturup konuşarak onların problemlerini dinlemenin iyi olacağını, böylece onların problemlerini çözerek derse hazırlıklı gelmelerinin sağlanabileceğini söyledi. Üye Tarih Öğretmeni Nurettin ORHAN söz alarak; bütün sınıftaki öğrencilere bir ders saati süresi içinde imkanlar ölçüsünde sorular sorarak öğrencilerin derslere hazırlıklı gelmelerinin sağlanabileceğini ve böylece ders aktivitesinin artacağını belirtti. MADDE -13- Üye Tarih Öğretmeni Nurettin ORHAN söz alarak; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarımızda okutulması için önerilen Tarih-I ile Tarih-II ders kitaplarının içerik, resimleme, dil ve anlatım yönünden çok yeterli olduğunu söyledi. Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; Bakanlığımızın göndermiş olduğu Tarih ders kitaplarını kendisinin de çok beğendiğini söyledi. MADDE -14- Üye Tarih Öğretmeni Nurettin ORHAN söz alarak; "Kitap Okumanın Özendirilmesi ve Yaygınlaştırılması konulu 2000 - 18 nolu genelge" yi okudu. Tarih öğretmenleri olarak öğrencilerimize kitap okumayı derslerimizde özendirmemiz gerektiği, branşımızda öğrencilerimize okuma alışkanlığının kazandırılması konusunda yazılmış bir çok romanın olduğunu söyledi. Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; Her bir kitap okuyan öğrenciye kitap okumayı özendirmek ve alışkanlık haline getirmek için not ile öğrencinin teşvik edilmesinin iyi olacağını belirtti. MADDE -15- Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; okulumuzda ders araç ve gereç imkanının çok olduğunu özellikle 9. sınıflarda hem bilgisayar hem de projeksiyon bulunduğunu bunların derslerde kullanılmasını istedi. Üye Tarih Öğretmeni Nurettin ORHAN söz alarak; geçen öğretim yılında kendisinin 9. sınıfların Tarih derslerinde hem bilgisayar hemde projeksiyonu kullandığını, bunun öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırdığını, çünkü göze ve kulağa hitap edildiği için bilginin öğrenci hafızasında kalıcı olduğunu söyledi. MADDE -16- Üye Tarih Öğretmeni Nurettin ORHAN; 9. sınıfların Tarih dersinde I. ve II. Dönem içerisinde her öğrenciye toplam 4 (Dört) Performans yani proje ödevi verdiğini, bunların kendisi tarafından değerlendirileceğini, sözlü notuna etki edeceğini söyledi. Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; İlimizde tarihi ören yerlerinin ve Arkeoloji Müzesi’nin olduğunu bu öğretim yılında özellikle 9. sınıfların ders konularını içerdiği için; Arkeoloji Müzesi’nin öğrenciler tarafından gezilmesinin sağlanmasını istedi. MADDE -17- Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; 2006, 2007 ve 2008 ÖSS ‘de okulumuz öğrencilerinin Tarih testindeki ham puan ortalamalarının ilgili ÖSYM bilgilerine bakarak aşağıdaki gibi olduğunu söyledi. 2006 2007 2008 2010 ÖSS HEDEFİ Tarih Testi Ham Puan Ortalaması SOSYAL - I TARİH - I SOSYAL - II TARİH - II SOSYAL - I TARİH - I SOSYAL - II TARİH - II SOSYAL - I TARİH - I SOSYAL - II TARİH - II SOSYAL - I TARİH - I SOSYAL - II TARİH - II 7,66 7,66 9,06 6,90 7,86 6,85 9,00 8,00 Üye Tarih Öğretmeni Nurettin ORHAN söz alarak; 2008 ÖSS ’deki okulumuz öğrencilerinin Tarih testindeki ham puan ortalamasının, 2007 ÖSS ’deki Tarih testindeki ham puan ortalamalarından aşağıda olduğunu, bunun sebebinin 2008 ÖSS ’ye giren öğrencilerimizin sınavı fazla ciddiye almadıklarını, 2008 yılında mezun verdiğimiz 105 öğrenciden 25 öğrencinin 2010 ÖSS sınavlarına girmek için tercih yapmamalarının bunda etkili olduğunu söyledi. Henüz 2010 ÖSS sonuçlarının okul ve ders bazında yayınlanmadığını, 2010 ÖSS sonuçlarının II. Dönem Başı toplantısında değerlendirileceğini belirtti. Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; 2008 ÖSS ’de okulumuz öğrencilerinin Tarih testindeki ham puan ortalamalarının yükseltilmesi için zümre öğretmenleri olarak derslerimizde gerekli gayretin gösterilmesini, ÖSS SOSYAL – II yani TARİH – II ‘de bilgiye dayalı sorular çıktığından ders konularını derslerde öğrenmeleri gerektiği, mutlaka konularla alakalı test sorularını cevaplandırmaları gerektiğinin öğrencilerimize bir defa daha hatırlatılmasının iyi olacağını söyledi. MADDE -18- Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; Aralık 2004 gün ve 2567 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “M.E.B Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği”nin 45. maddesine göre; Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları’nda görev alacak olan “Sınav komisyonları, okul müdürünün ya da görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında zümre öğretmenler kurulunca belirlenen en az ikişer üyeden oluşturulur” denilmektedir. Buna göre Zümre Öğretmenler Kurulu olarak; okulumuzda Tarih branş öğretmeni olarak iki öğretmen olduğumuz için Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları’nda (Tarih dersi sınavlarında Sınav Komisyonu Üyesi olarak) Nurettin ORHAN ve Fikret AYDIN’ın görev almalarına karar verildi. MADDE -19- Tarih dersi Zümre öğretmenleri olarak 9. sınıf Tarih dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planının; derse giren Nurettin ORHAN tarafından yapılmasına, Diğer Tarih dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planlarının da; bunların dersine giren Zümre Başkanı Fikret AYDIN tarafından yapmasına, karar verildi. MADDE -20- Üye Tarih Öğretmeni Nurettin ORHAN söz alarak; Bir devletin kültür ve medeniyeti işlenirken; Yazı ve Edebiyat konusunda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ile, Sanat konusunda Resim Öğretmeni ile, Din konusunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ile, Devletlerin kurulduğu yer konusunda Coğrafya Öğretmeni ile işbirliğinin yapılmasının bu konuların iyi anlaşılmasında faydalı olacağını söyledi. Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; Sanat konusu işlenirken, Nevşehir’de bulunan tarihi eserlerin yerinde görülüp gezilmesinin öğrenme açısından etkili olacağını söyledi. MADDE -21- Zümre Başkanı Fikret AYDIN söz alarak; başarılı bir zümre toplantısı yapıldığını; bu toplantının okulumuza, Türk Milli Eğitimine hayırlı olmasını dileyerek, teşekkür edip toplantıyı sona erdirmiştir. [/CODE]
Her Sey Guzel Olacak

Reklam izleyerek para kazanmak istiyorsanız tıklayıp üye olun, puanları toplayıp istediğinizi alın

 

28.08.2010 17:05:24
         
                
» Forum istatistikleri
» Foruma Açılan son 5 konu
Açan
» Seviye Renkleri » Forum istatistikleri
» Nasreddin Hoca Fıkraları..
SerdarYildirim
» İki Oduncu..
SerdarYildirim
» Çakal Goro İle Sincap Meto..
SerdarYildirim
» Şampiyon Ördek..
SerdarYildirim
» Ücretsiz İdeal Kilo Hesaplama Aracı..
gamzegns34
#Genel Sorumlular
@Yöneticiler
*Bölüm Editörleri
+Forum Editörleri
! Sohbet Yöneticileri
» Forumdaki 7 Kategoride 30 Forum var
» Bu forumlara açılan 1612 Konuya 1316 Cevap yazıldı..
» Kadromuz : 7
» #hakan  » #admin  » #sebo  » +alp71  » +atakan_0696  » +baran  » +ossfizik 
» Kimler Bağlı : 0
 Bağlı üye yok..
» IP No : 54.198.243.51
» İyiki Doğdunuz : 10
» quechua » Yasha » metin67 » dehset1010 » kadeeem » mertkan » gize0535 » nursena34 » burcu » bukethavva 
» Bugün Giren Üyeler : 0
www.dersfizik.com 2016
Website motorumuz © 2oo6-2oo7 ByCafer & Aspsitem tarafindan üretilip gelistirilmistir.
Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. 5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, şikayetlerinizi dersfizik.com@hotmail.com adresine yollarsanız, gerekli işlemler yapılacaktır.